Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische weergave van de website en het veilige beheer van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse van deze gegevens plaats.

Wanneer u gegevens naar ons verstuurt via het contactformulier, dan worden deze gegevens in het kader van de gegevensopslag bewaard op onze servers. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden doorgegeven.
 

Verwerkingsverantwoordelijke:

medi GmbH & Co. KG 

ITEM m6 
Medicusstraße 1 
95448 Bayreuth 
Germany
Tel.: +49 (0) 921 / 912 750
E-Mail: info@item-m6.com

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben wij uw naam en adres en andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor het geval dat wij u op uw verzoek informatiemateriaal bezorgen of wanneer wij uw aanvragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u daar altijd op attent maken. Bovendien slaan wij alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt meegedeeld.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, verzamelen wij doorgaans alleen de gegevens die nodig zijn om u onze dienst te kunnen bieden. Mogelijk vragen wij u verdere informatie, die u dan evenwel op vrijwillige basis verstrekt. Steeds wanneer wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze dienst te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

 

Automatisch opgeslagen gegevens

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

• datum en tijdstip van het oproepen • naam van het opgeroepen bestand

• pagina van waaruit het bestand werd opgeroepen

• toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, enz.)

• gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem

• volledig IP-adres van de oproepende computer

• overgedragen hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Met het oog op de technische veiligheid en vooral het bestrijden van inbraakpogingen op onze webserver, worden deze gegevens kortstondig door ons opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij echter geen link leggen naar individuele personen. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door verkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is de gegevens aan een individuele gebruiker te linken. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen afstemming plaats met andere gegevensbestanden en de gegevens worden geheel noch gedeeltelijk doorgegeven aan derden. Alleen in het kader van onze serverstatistieken, die wij om de twee jaar in ons werkverslag publiceren, wordt het aantal paginaoproepen weergegeven.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen. Hierbij wordt uitsluitend het internetprotocoladres opslagen, geen persoonsgegevens. Deze informatie die in de cookies wordt opgeslagen, maakt het mogelijk om u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vereenvoudigd. De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het gerechtvaardigd belang volgens artikel 6 lid 1 letter f AVG.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wenst dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te veranderen in ”Cookies weigeren”. De specifieke werkwijze vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan het gebruik van sommige delen van onze website worden beperkt.

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google met betrekking tot deze tool vindt u hier: https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ”Google” genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ”cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies geproduceerde informatie, bijvoorbeeld het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw bezoek aan de website met inbegrip van uw IP-adres, wordt doorgestuurd naar Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics met de extensie “_gat._anonymizeIp”. Uw IP-adres wordt in dit geval door Google al binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van kracht is, ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, volgens eigen verklaringen, in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken.

Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u opgeroepen websites worden verzameld door Google. De add-on meldt aan JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden verstrekt. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalysediensten wordt verstrekt. Meer informatie over de installatie van de browser-add-on kunt u vinden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wanneer u onze website via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken, om de tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is ook als alternatief voor de bovenstaande browser-add-on mogelijk. Door te klikken op de link wordt een opt-out-cookie in uw browser ingesteld, die alleen voor deze browser en dit domein geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Voor zover u aan Google toestemming hebt verleend om uw internet- en appgeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om doelgroepenlijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe wordt in eerste instantie op onze website door Google Analytics uw Google-geauthenticeerde ID geregistreerd, die aan uw Google account is gekoppeld (dus persoonsgegevens). Daarna wordt door Google Analytics uw ID tijdelijk gekoppeld aan uw Google Analytics-gegevens, om onze doelgroepen te optimaliseren.

Wanneer u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitzetten.

Voor de optisch verbeterde weergave van diverse informatie op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/). De Webfonts worden daarbij bij het oproepen van de pagina in de cache van de browser geladen, om ze te kunnen gebruiken voor de weergave. Indien de browser de Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang weigert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven. Bij het oproepen van de website worden bij de websitebezoeker geen cookies opgeslagen. Gegevens die in het kader van het oproepen van de website worden doorgestuurd, worden naar resourcespecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com doorgestuurd. Ze worden niet samengevoegd met gegevens, die eventueel in het kader van parallel gebruik van geauthenticeerde Google-diensten zoals Gmail worden verzameld en gebruikt. U kunt uw browser zo instellen, dat de lettertypes niet door Google-servers worden geladen (bijvoorbeeld door de installatie van add-ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox.) Wanneer uw browser de Google-fonts niet ondersteunt of u de toegang tot de Google-servers weigert, wordt de tekst in het standaardlettertype van het systeem weergegeven. Informatie over het privacybeleid van Google Webfonts vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Informatie over de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Google vindt u rechtstreeks bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle dienstverleners die voor ons actief zijn, zijn verplicht de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden doorgestuurd. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze veiligheidsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden permanent bijgewerkt. Zorg dat u beschikt over de laatste versie.

 

Rechten van betrokken personen

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking en ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen volgens de voorwaarden van het recht inzake gegevensbescherming.

U kunt ons om informatie vragen, of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.
Wanneer wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u te allen tijde de correctie of aanvulling van deze gegevens van ons vragen.
U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen als we deze onwettig verwerken of als de verwerking onevenredig met uw legitieme beschermingsbelangen interfereert. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen bestaan die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke transactie of wettelijke bewaartermijn bestaat, waardoor wij de gegevens niet mogen verwijderen.

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken als

• u de juistheid van de gegevens betwist en dit gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens na te gaan,

• de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een verwijdering weigert en in de plaats daarvan vraagt om het gebruik van de gegevens te beperken,

• wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog steeds nodig hebt om claims in te dienen of juridische rechten te verdedigen, of

• als u bezwaar hebt ingediend tegen het verwerken van de gegevens.

U kunt ons vragen om u de gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en technisch leesbaar formaat te verstrekken en om u in staat te stellen deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder onze inmenging, mits

• wij deze gegevens verwerken op basis van een toestemming die u hebt verstrekt en die herroepelijk is of om een overeenkomst tussen ons uit te voeren, en

• deze verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Als het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als wij uw gegevens met een gerechtvaardigd belang verwerken, dan kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.
Als u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw gegevens Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om eventuele vragen te kunnen ophelderen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaringen te wijzigingen als dit nodig is op basis van nieuwe technologieën. Zorg dat u beschikt over de laatste versie. Als er fundamentele wijzigingen worden aangebracht aan deze privacyverklaring, dan publiceren wij deze op onze website.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen ons met hun vragen over gegevensbescherming als volgt bereiken:

De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Website: www.projekt29.de